Zrozumienie rozporządzenia 

Rejestracja, ocena, autoryzacja i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (REACH) to rozporządzenie Unii Europejskiej ustanowione w 2006 roku. Zostało ono przyjęte,  aby pomóc chronić ludzi i środowisko przed zagrożeniami związanymi z chemikaliami, jednocześnie zwiększając konkurencyjność przemysłu chemicznego w UE. Ponadto promuje się stosowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń w celu ograniczenia testów na zwierzętach.

Co wchodzi w zakres rozporządzenia REACH?

Rozporządzeniem REACH objęte są wszystkie substancje chemiczne, łącznie z tymi, stosowanymi w procesach przemysłowych po te, które występują w środkach czyszczących, urządzeniach, odzieży, meblach i farbach. W rezultacie ma zastosowanie dla firm w całej UE.

REACH - Avery Dennison

Branie odpowiedzialności za bezpieczeństwo

Zgodnie z rozporządzeniem REACH ciężar dowodu spoczywa na firmach, które produkują lub importują substancję chemiczną. Zgodność z przepisami wymaga identyfikacji ryzyka związanego z takimi substancjami i zarządzania nim, gdy są one produkowane lub importowane i sprzedawane w UE. Ponadto firmy muszą wykazać, w jaki sposób można bezpiecznie stosować te substancje – i w jaki sposób jest to komunikowane  użytkownikom – Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Jak działa REACH

W ramach rozporządzenia REACH zostały ustanowione procedury gromadzenia i oceny informacji związanych z zagrożeniami i właściwościami różnych substancji   oraz procesów jego rejestracji i oceny. Firmy muszą współpracować przy rejestracji tej samej substancji, aby mogły zostać poddane ocenie przez ECHA i państwa członkowskie UE w celu sprawdzenia, czy można zarządzać ryzykiem związanym z konkretną substancją. Jeśli nie jest to możliwe, substancja może zostać zabroniona, ograniczona lub podlegać specjalnemu zezwoleniu. Ponadto do gotowych produktów, nazywanych również wyrobami, mają zastosowanie pewne wymagania dotyczące komunikacji.

Czy rozporządzenie REACH ma na mnie wpływ?

Rozporządzenie REACH wpływa na szereg firm w wielu sektorach, w tym także na te, które zwykle nie są powiązane  z branżą chemiczną.  Importerzy, którzy kupują towary spoza UE i EEA, prawdopodobnie zetkną się z REACH  niezależnie od tego, czy mają do czynienia z pojedynczymi chemikaliami, mieszaninami przeznaczonymi do sprzedaży, czy też gotowymi produktami, takimi jak meble, odzież i wyroby z tworzyw sztucznych.

Rozporządzenie REACH ma również wpływ na producentów, którzy wytwarzają  chemikalia na użytek własny lub na użytek innych, podobnie jak na użytkowników końcowych,  do których należą przedsiębiorstwa i osoby fizyczne stosujące te substancje.

Jak rozporządzenie REACH wpływa na etykiety i etykietowanie?

Rozporządzenie REACH wymaga, aby dostawcy artykułów informowali konsumentów i odbiorców o tym, że artykuły te zawierają pewne ilości substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Forma tego powiadomienia nie jest określona, ale wśród możliwych opcji są:  strona internetowa, instrukcje użytkowania lub etykieta. Powiadomienie, że wyrób zawiera REACH SVHC, musi zostać przekazane przez resztę łańcucha dostaw konsumentowi końcowemu i ECHA.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH

Nasze produkty spełniają wymagania, będące częścią rozporządzenia REACH, więc możesz je bezpiecznie kupić. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.