Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS) pochodzi z dyrektywy europejskiej, która ograniczyła stosowanie sześciu substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zakres dyrektywy RoHS w UE rozszerza się, a inne jurysdykcje (np.np.Chiny) przyjęły podobne ograniczenia.


Unia Europejska

 

UE przyjęła dyrektywę w sprawie ograniczeń w zakresie substancji niebezpiecznych (2002/95 / WE), „RoHS” w 2003 r., która weszła w życie 1 lipca 2006 r.  Dyrektywa 2011/65 / WE („RoHS 2" lub „RoHS przekształcona”), która zastąpiła pierwotną dyrektywę, umożliwia aktualizację listy ograniczanych substancji chemicznych i wyjątków oraz zawiera przepisy mające na celu harmonizację dyrektywy RoHS z innymi przepisami UE, w tym z REACH.

 

Dyrektywa RoHS ogranicza stosowanie sześciu substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Substancje objęte ograniczeniami mają maksymalną wartość stężenia tolerowaną wagowo w jednorodnych materiałach:
 • Kadm (0,01%)
 • Chrom sześciowartościowy (0,1%)
 • Ołów (0,1%)
 • Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%)
 • Polibromowane difenyloetery (PBDE) (0,1%)
 • Rtęć (0,1%)

W przyszłości mogą zostać ograniczone dodatkowe substancje.  Substancje priorytetowe do potencjalnego dodania do listy to heksabromocyklododekan (HBCDD), ftalan bis (2-etyloheksyl) (DEHP), ftalan butylo-benzylu (BBP), ftalan dibutylu (DBP) i ftalan diizobutylu (DIBP).

Maksymalne dopuszczalne stężenia obowiązują dla każdego jednorodnego materiału w produkcie, co oznacza, że ​​wartości graniczne nie mają zastosowania do masy gotowego produktu, a nawet do komponentu, ale do dowolnego materiału w produkcie, którego nie można rozdzielić lub podzielić na różne materiały przez mechaniczne działania, takie jak odkręcanie lub cięcie.

Zgodność leży w odpowiedzialności strony wprowadzającej SEE do obrotu w UE.  Obejmuje to producentów EEE, z pewnymi zobowiązaniami dotyczącymi importerów, dystrybutorów i upoważnionych przedstawicieli.  Ponieważ jednak ograniczenia obowiązują na poziomie jednorodności materiału, dane dotyczące koncentracji substancji muszą być przekazywane w łańcuchu dostaw, a zatem dostawcy materiałów i komponentów często muszą poświadczyć zgodność z RoHS swoim klientom.

Znak CE jest dozwolonym oznaczeniem zgodności z dyrektywą RoHS.  Produkt sprzedawany ze znakiem CE musi spełniać wymagania RoHS (oraz inne wymagania związane ze znakiem CE).

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) objęte dyrektywą RoHS to:

 • Sprzęt konsumencki
 • Sprzęt oświetleniowy
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 • Urządzenia medyczne
 • Automatyczne dozowniki
 • Sprzęt IT i telekomunikacyjny
 • Małe urządzenia gospodarstwa domowego
 • Duże urządzenia gospodarstwa domowego
 • Inne EEE nieobjęte żadną z powyższych kategorii
 • Przyrządy monitorujące i kontrolne, w tym przyrządy do monitorowania i kontroli przemysłowej

Z ograniczeń podanych w dyrektywie specyficznie zwolnione są podane niżej pozycje:

 • Wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe
 • Instalacje stacjonarne na dużą skalę
 • Większość środków transportu osób lub towarów
 • Sprzęt zaprojektowany do wysłania w kosmos
 • Pozycje nie wchodzące w zakres RoHS
 • Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne
 • Maszyny mobilne nie poruszające się po dogach udostępniane wyłącznie do użytku profesjonalnego
 • Urządzenia specjalnie zaprojektowane wyłącznie do celów badawczych i rozwojowych udostępniane wyłącznie na bazie przedsiębiorstwo — przedsiębiorstwo
 • Niektóre urządzenia, które są specjalnie zaprojektowane i mają być instalowane jako część innego rodzaju sprzętu, który jest wykluczony dyrektywą 
 • Sprzęt niezbędny do ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich, w tym broń, amunicja i materiały wojenne przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych
 • Panele fotowoltaiczne przeznaczone do użytku w systemie zaprojektowanym, zmontowanym i zainstalowanym przez profesjonalistów do stałego użytku w określonej lokalizacji w celu wytwarzania energii ze światła słonecznego do zastosowań publicznych, komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych

Ponadto istnieje procedura składania wniosków o zwolnienia z ograniczenia dla określonych zastosowań, a wiele z nich zostało uznanych.  Wyłączone zastosowania są wymienione w załączniku III i załączniku IV do obowiązującej dyrektywy.

Producenci EEE

Producenci, którzy wprowadzają do obrotu EEE, muszą:

 • zapewniać, że EEE zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami dyrektywy RoHS określonymi w art. 4;
 • sporządzać dokumentację techniczną i deklaracje zgodności oraz umieścić oznakowanie CE na gotowym produkcie;
 • przechowywać dokumentację techniczną i deklarację zgodności przez 10 lat od momentu wprowadzenia EEE do obrotu;
 • prowadzić rejestr niespełniających wymagań EEE i zwrotów produktów oraz informować dystrybutorów o tym fakcie;
 • zapewniać, że EEE zawiera numer typu, partii lub serii lub inny element umożliwiający identyfikację lub, w przypadku gdy rozmiar lub rodzaj EEE na to nie pozwala, zapewniać, że ​​wymagane informacje znajdują się na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym EEE;
 • podać swoją zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres, pod którym można się kontaktować w sprawie EEE lub, jeżeli nie jest to możliwe, na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym EEE; i
 • w przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek, który nie jest zgodny z przepisami, niezwłocznie podjąć niezbędne działania naprawcze w celu doprowadzenia EEE do zgodności, wycofania go lub odwołania go, jeśli jest to właściwe oraz natychmiast poinformować właściwe organy krajowe.

W przypadku produktu importowanego, Dyrektywa określa obowiązki importera, które są podobne do obowiązków producenta z UE (jeśli produkt został wyprodukowany w UE).

Dostępne materiały i informacje można uzyskać w Avery Dennison ADvantage: Cała strona internetowa na temat Zgodności ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porad prawnych.


Kalifornia

 

Kalifornia ma ustanowione przepisy „RoHS” (CA RoHS).   CA RoHS ma zastosowanie do każdego, kto sprzedaje lub oferuje do sprzedaży podane na liście urządzenie elektroniczne w Kalifornii.  Obejmuje to producentów, dystrybutorów, hurtowników i sprzedawców detalicznych, którzy sprzedają wylistowane elektroniczne urządzenia w Kalifornii.

Kalifornijska dyrektywa RoHS została opracowana po legislacji RoHS UE, ale istnieją między nimi istotne różnice.

  RoHS UE CA RoHS
 • Podczas gdy Dyrektywa RoHS UE ma zastosowanie do szerokiej gamy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, restrykcje CA RoHS są ograniczone do podanych urządzeń elektronicznych, które są specyficznymi urządzeniami wyświetlającymi wideo, wymienionymi w przepisach DTSC.
 • Przepisy CA RoHS ograniczają stosowanie ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu w pewnych urządzeniach elektronicznych.
  • Kalifornijska dyrektywa CA RoHS nie ogranicza stosowania dwóch bromowanych opóźniaczy płomienia, które ogranicza RoHS UE (polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowane difenyloetery (PBDE)).

Producenci urządzeń elektronicznych objętych zakresem CA RoHS są zobowiązani do zgłaszania do Departamentu ds. Recyklingu i Odzyskiwania Środków urządzeń sprzedanych w poprzednim roku kalendarzowym, do 1 lipca każdego roku.

Przepisy CA RoHS mają zastosowanie wyłącznie do wylistowanych urządzeń elektronicznych wyprodukowanych z datą i po dacie, kiedy to urządzenia te po raz pierwszy zostały objęte przepisami RoHS obowiązującymi w Kalifornii.

Urządzenia elektroniczne objęte przepisami

Zgodnie z CA RoHS podane na liście urządzenia elektroniczne to urządzenia wyświetlające wideo z ekranem o przekątnej większej niż cztery cale, mierzone po przekątnej, które DTSC określiło w przepisach jako urządzenia, które po wyrzuceniu uważane są za odpad niebezpieczny.

 • Urządzenie wyświetlające wideojest urządzeniem elektronicznym z ekranem wyjść danych, który wyświetla lub jest zdolny do wyświetlania ruchome obrazy graficzne lub wizualne prezentacje sekwencji obrazów lub zdjęć, pokazując wiele szybko zmieniających się widoków na ekranie, w krótkich odstępach czasu, aby stworzyć iluzję ruchu.  Definicja ta obejmuje, o ile ma to zastosowanie, każde urządzenie, które jest integralną częścią wyświetlacza i nie jest łatwo odłączyć go od wyświetlacza.  Urządzenie wyświetlające wideo może wykorzystywać, ale nie wyłącznie, kineskop (CRT), wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), plazmę gazową, przetwarzanie cyfrowe światła lub inną technologię projekcji obrazu.

DTSC (Departament kontroli substancji toksycznych) zidentyfikował i wyszczególnił dziewięć kategorii wylistowanych urządzeń elektronicznych w swoich przepisach. Lista urządzeń obejmuje:

 • Urządzenia zawierające lampy katodowe (urządzenia CRT)
 • Lampy katodowe (CRT)
 • Monitory komputerowe zawierające CRT
 • Laptopy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD)
 • Monitory stacjonarne z LCD
 • Telewizory zawierające CRT
 • Telewizory z ekranami LCD
 • Telewizory plazmowe
 • Przenośne odtwarzacze DVD z ekranami LCD

Istnieją pewne wyjątki dotyczące niektórych urządzeń wyświetlających wideo, w tym:

 • Urządzenia wyświetlające wideo, które są częściami pojazdu silnikowego
 • Urządzenia wyświetlające wideo, które są zawarte w lub są częściami urządzenia przemysłowego, handlowego lub medycznego, włącznie ze sprzętem monitorującym lub kontrolnym
 • Urządzenie wyświetlające wideo, które znajdują się w pralce do ubrań, suszarce do ubrań, lodówce, lodówko-zamrażarce, kuchence mikrofalowej, tradycyjnym piecu lub kuchni, zmywarce, klimatyzatorze do pomieszczeń, osuszaczu powietrza lub oczyszczaczu powietrza

 

Dostępne materiały i informacje można uzyskać w Avery Dennison ADvantage: Cała strona internetowa na temat Zgodności ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porad prawnych.


Chiny

 

„Chińskie RoHS” to prawo „Administracji kontroli zanieczyszczeń spowodowanych przez elektroniczne produkty informacyjne”, które weszło w życie 1 marca 2007 roku w Chinach.  Chociaż stało się znane jako chińskie RoHS, wymagania są znacznie inne i szersze niż wymagania dyrektywy RoHS UE.

Chińskie RoHS ma dwa główne zestawy wymagań dla produktów informacji elektronicznej (EIP):

 • Ograniczenia dotyczące substancji i związane z nimi badania przed wprowadzeniem do obrotu i certyfikacja zgodności
 • Obowiązkowe oznakowanie i / lub ujawnianie informacji wymagane dla wszystkich EIP wprowadzanych do obrotu 1 marca 2007 r. lub później

Elektroniczne produkty informacyjne (EIP) obejmują:

 
 • Produkty radiowe i telewizyjne
 • Specjalistyczne produkty elektroniczne
 • Materiały elektroniczne i akcesoria
 • Produkty komunikacji elektronicznej
 • Elektroniczne produkty radarowe
 • Elektroniczne produkty aplikacyjne
 • Produkty komputerowe
 • Części elektroniczne i części
 • Domowe produkty elektroniczne
 • Elektroniczne przyrządy pomiarowe

Klasyfikacja i wyjaśnienia dotyczące produktów elektronicznych MII („Katalog”) zawiera listę ponad 1800 konkretnych produktów, komponentów i materiałów EIP, które muszą być zgodne z ograniczeniami dotyczącymi substancji i etykietowania, ujawnianiem informacji i wymaganiami dotyczącymi testowania.

Katalog określa:

 • Kategorie substancji niebezpiecznych ograniczonych do użycia
 • Kategorie produktów
 • Terminy, w których wyznaczone produkty muszą być zgodne z ograniczeniami dla substancji niebezpiecznych i związanymi z nimi badaniami przed wprowadzeniem do obrotu i certyfikacją zgodności

Chińskie RoHS ogranicza te same chemikalia (o tej samej wartości maksymalnego stężenia) co dyrektywa RoHS UE:

 • Ołów (0,1%)
 • Rtęć (0,1%)
 • Kadm (0,01%)
 • Chrom sześciowartościowy (0,1%)
 • Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%)
 • Polibromowane difenyloetery (PBDE) (0,1%)

Ograniczenia chemiczne są określone w normie „Wymagania dotyczące dopuszczalnych stężeń niektórych niebezpiecznych substancji w elektronicznych produktach informacyjnych”, SJ / T 11363-2006.

Zakres elementów objętych listą w Chinach jest inny niż w przypadku RoHS UE, przy czym w chińskim RoHS w ogóle nie ma wyjątków.  Zamiast tego ogranicza ono możliwości stosowania, tworząc obszerny i znaczący katalog produktów objętych listą.

Chińskie etykietowanie, ujawnianie informacji i wymagania testowe

Elektroniczne produkty informacyjne (EIP) wymienione w Katalogu muszą posiadać logo zgodne ze standardem SJ / T11364-2006 („Znakowanie dla kontroli zanieczyszczenia spowodowanego przez elektroniczne produkty informacyjne”).

Jeśli EIP nie zawiera więcej niż maksymalne wartości stężenia (MCV) jakichkolwiek ograniczanych substancji, musi być oznaczone zielonym „e”. Jeśli EIP zawiera ograniczaną substancję o stężeniu powyżej MCV którejkolwiek z ograniczanych substancji, wówczas produkt musi mieć oznaczenie „okresu przyjaznego dla środowiska” (EFUP).  

 • EFUP jest okresem, w którym substancja toksyczna zawarta w EPI nie będzie, w normalnych warunkach użytkowania, wyciekać ani mutować i powodować zanieczyszczenia, obrażenia lub uszkodzenia.
 • EFUP podaje się wewnątrz ilustracji w logo i jest wskazywane w latach (np.50 = 50 lat EFUP).
 • Należy podać tabelę zawierającą listę substancji niebezpiecznych i określone informacje.

Komponenty, które mają być używane bezpośrednio przez klienta końcowego, muszą być etykietowane.  Dostawcy podzespołów nie muszą wykonywać oznakowania, ale muszą dostarczyć nabywcy wszystkie niezbędne informacje.

Wymienione w Katalogu EIP wymagają przeprowadzenia testów przed wprowadzeniem na rynek i certyfikacji przez chińskie certyfikowane laboratorium testowe.

 • Metody testowania stosowane przez laboratoria opisano w normie SJ / T11365-2006 („Metody testowania substancji regulowanych w elektronicznych produktach informacyjnych”).
 • W przypadku EIP w Katalogu wymagany jest znak certyfikacji China Compulsory Certification (CCC).  Wymagania CCC obejmują testy zgodności z chińskimi RoHS.  CCC jest administrowane przez chińską agencję rządową — Certification and Accreditation Administration (CNCA).
 • Proces ubiegania się o znak CCC wymaga przeprowadzenia testów w akredytowanych laboratoriach w Chinach. 
 • Wymagania dotyczące opakowań, określone w chińskiej dyrektywie RoHS, odnoszą się do obowiązującej normy krajowej, znaków recyklingu opakowań, normy #GB 18455 dotyczącej znaków recyklingu opakowań.  Materiały opakowaniowe muszą być oznakowane odpowiednim znakiem recyklingu i nazwą materiału opakowania.

Dostępne materiały i informacje można uzyskać w Avery Dennison ADvantage: Cała strona internetowa na temat Zgodności ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porad prawnych.


Pozostałe kraje

 

Zakres niektórych listowanych produktów poszerza się w niektórych regionach. UE i prawdopodobnie inne podmioty dodają substancje do istniejącej listy. Więcej krajów uchwala przepisy RoHS podobni jak w UE.

Turcja
Turecka legislacja RoHS weszła w życie w czerwcu 2009 r.  Tureckie wymagania są zgodne z RoHS UE.

Eurazja
 Eurazjatycka Komisja Gospodarcza (obejmująca Rosję, Kazachstan i Białoruś) przeprowadziła konsultacje na temat projektu dyrektywy RoHS w 2014 r.  Projekt zawiera wymogi bardzo podobne do RoHS UE, ale definiuje produkty objęte dyrektywą w węższym zakresie.

Japonia
W Japonii producenci i importerzy konkretnych rodzajów sprzętu elektronicznego są zobowiązani do dostarczania informacji na temat sześciu substancji (takich samych, jak objęte dyrektywą RoHS UE).

 • Oznaczenia zawartości mają wskazywać, czy wskaźnik zawartości docelowych substancji mieści się w wartości standardowej, czy też przekracza ją.
 • Japońska norma przemysłowa JIS C 0950: 2005 podaje oznaczenia, które mają być stosowane w celu wskazania obecności niebezpiecznych substancji chemicznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Korea Południowa
Południowokoreańskaustawa o recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów zawiera ograniczenia dotyczące substancji, a maksymalne wartości stężenia (MCV) są takie same jak w RoHS UE.  Istnieją również wyjątki podobne do tych w RoHS UE.  Jednak zakres produktów objętych dyrektywą jest węższy niż w ramach dyrektywy RoHS UE i jest ograniczony do dziesięciu określonych rodzajów produktów konsumenckich:

 • Klimatyzatory
 • Telewizory
 • Lodówki
 • Pralki
 • Kopiarki
 • Drukarki
 • Faksy
 • Komputery osobiste
 • Sprzęt audio
 • Telefony komórkowe (w tym baterie i ładowarki)

Indie
Indie mają przepisy RoHS, które weszły w życie 1 maja 2014 r., ale nie ma pewności, w jaki sposób zostaną one wdrożone i egzekwowane.  Przepisy są bardzo podobne do RoHS UE.