Podsumowanie zobowiązań

Producenci i importerzy substancji w ilościach mniejszych niż 1 tona rocznie

 • Klasyfikowanie i etykietowanie substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu.
 • Powiadamianie Agencji o klasyfikacji substancji niebezpiecznych dla wykazu klasyfikacji i oznakowania dla wszystkich substancji wprowadzanych do obrotu.
 • Przygotowanie i dostarczanie arkuszy SDS dla substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami art. 31 i załącznika II dla dalszych użytkowników i dystrybutorów. Przygotowanie i przekazanie informacji klientom bezpośrednim o substancjach niesklasyfikowanych zgodnie z wymogami artykułu 32.
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka i zmniejszenie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek czynnika chemicznego występującego w miejscu pracy (dyrektywa 98/24/WE dotycząca czynników chemicznych w miejscu pracy).
 • Przestrzeganie wszelkich ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji i mieszanin, zgodnie z załącznikiem XVII.
 • Złożenie wniosku o zezwolenie na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV lub rezygnacja z nich.
 • W przypadku posiadania odpowiednich danych postępowanie jak właściciel danych na forach wymiany informacji o substancjach (SIEF).

Producenci substancji w ilości 1 tony lub więcej rocznie

 • Jeśli chcesz zabezpieczyć status wprowadzenia swojej substancji, zarejestruj ją wcześniej w Agencji.
 • Jeśli Twoja substancja jest substancją niewprowadzoną, wyślij do Agencji zapytanie, czy rejestracja została już złożona dla tej samej substancji.
 • Zbieranie i dzielenie się istniejącymi oraz generowanie i proponowanie generowania nowych informacji na temat właściwości i warunków stosowania substancji.
 • Przygotowanie dokumentacji techniczną (pamiętaj, że dla półproduktów wyodrębnionych obowiązują specjalne przepisy).
 • Przygotowanie CSA i CSR (dla każdej substancji chemicznej ≥ 10 ton/r na producenta).
 • Przygotowanie CSA i CSR, w tym scenariuszy narażenia i charakterystyki ryzyka (dla każdej substancji chemicznej ≥ 10 ton rocznie na producenta, które są niebezpieczne lub spełniają kryteria jako PBT lub vPvB).
 • Wdrożenie odpowiednich środków kontroli ryzyka dla własnej produkcji i użytkowania.
 • Przesłanie rejestracji substancji (≥ 1 tona/r na producenta).
 • Przechowywanie aktualizowanych informacji dostarczonych w rejestracji i przesyłanie aktualizacji do Agencji.
 • Klasyfikowanie i etykietowanie substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu.
 • Powiadamianie/ rejestrowanie klasyfikacji substancji niebezpiecznych w Agencji dla wykazu klasyfikacji i oznakowania dla wszystkich substancji wprowadzanych do obrotu.
 • Przygotowywanie i dostarczanie karty danych dotyczących bezpieczeństwa substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami art. 31 i załącznika II, dalszym użytkownikom i dystrybutorom.
 • Polecanie odpowiednich środków kontroli ryzyka w karcie charakterystyki.
 • Informowanie o opracowanych scenariuszach narażenia w CSA jako załączniku do karty charakterystyki (≥ 10 ton rocznie na producenta).
 • Przygotowywanie i dostarczanie dalszym użytkownikom i dystrybutorom informacji o substancjach niesklasyfikowanych zgodnie z art. 32.
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka i zmniejszenie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek czynnika chemicznego występującego w miejscu pracy (dyrektywa 98/24/WE dotycząca czynników chemicznych w miejscu pracy).
 • Odpowiadanie na wszelkie decyzje wymagające dalszych informacji w wyniku procesu ewaluacji.
 • Przestrzeganie wszelkich ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji i mieszanin, zgodnie z załącznikiem XVII.
 • Składanie wniosku o zezwolenie na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV.

Importerzy substancji i mieszanin w ilości 1 tony lub więcej rocznie

 • Jeśli chcesz zabezpieczyć status wprowadzenia swojej substancji, zarejestruj ją wcześniej w Agencji.
 • Jeśli Twoja substancja jest substancją niewprowadzoną, wyślij do Agencji zapytanie, czy rejestracja została już złożona dla tej samej substancji.
 • Zbieranie i dzielenie się istniejącymi oraz generowanie i proponowanie generowania nowych informacji na temat właściwości i warunków stosowania substancji.
 • Przygotowanie dokumentacji techniczną (pamiętaj, że dla półproduktów wyodrębnionych obowiązują specjalne przepisy).
 • Przygotowanie CSA i CSR, w tym scenariuszy narażenia i charakterystyki ryzyka (dla każdej substancji chemicznej ≥ 10 ton rocznie na producenta, które są niebezpieczne lub spełniają kryteria jako PBT lub vPvB).
 • Wprowadzenie odpowiednich środków kontroli ryzyka na własny użytek.
 • Przesłanie rejestracji substancji w jej postaci własnej lub w mieszaninach (≥ 1 tona / rok na importera).
 • Przechowywanie aktualizowanych informacji dostarczonych w rejestracji i przesyłanie aktualizacji do Agencji.
 • Klasyfikowanie i etykietowanie substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu.
 • Powiadamianie/ rejestrowanie klasyfikacji substancji niebezpiecznych w Agencji dla wykazu klasyfikacji i oznakowania dla wszystkich substancji wprowadzanych do obrotu.
 • Przygotowywanie i dostarczanie karty danych dotyczących bezpieczeństwa substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami art. 31 i załącznika II, dalszym użytkownikom i dystrybutorom.
 • Polecanie odpowiednich środków kontroli ryzyka w karcie charakterystyki.
 • Informowanie o opracowanych scenariuszach narażenia w CSA jako załączniku do karty charakterystyki (≥ 10 ton rocznie na importera).
 • Przygotowywanie i dostarczanie dalszym użytkownikom i dystrybutorom informacji o substancjach niesklasyfikowanych zgodnie z art. 32.
 • Odpowiadanie na wszelkie decyzje wymagające dalszych informacji w wyniku procesu ewaluacji.
 • Przestrzeganie wszelkich ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji i mieszanin, zgodnie z załącznikiem XVII.
 • Składanie wniosku o zezwolenie na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV.

Producenci artykułów

 • W pewnych okolicznościach należy zarejestrować substancje w wyrobach (wielkość obrotu> 1 tona/r na producenta).
 • W razie potrzeby należy dostosować się do wykazu klasyfikacji i oznakowanie, obowiązku rejestracji wstępnej i badań.
 • Przechowywanie aktualizowanych informacji dostarczonych w rejestracji.
 • W pewnych okolicznościach należy zgłaszać substancje w wyrobach (wielkość obrotu większa niż 1 tona na producenta). Po otrzymaniu karty charakterystyki z załączonymi scenariuszami znarożenia dla substancji niebezpiecznych i mieszanin, które mają zostać włączone do artykułów:
  • Jeżeli wykorzystanie jest objęte scenariuszem narażenia, należy wprowadzić środki zarządzania ryzykiem określone w scenariuszu narażenia, lub
  • Jeżeli zastosowanie nie jest objęte załącznikiem do karty charakterystyki, należy poinformować o tym dostawcę (tj.wykorzystywać znane informacje w celu uczynienia go zastosowaniem zidentyfikowanym) i czekać na nową kartę charakterystyki ze zaktualizowanymi scenariuszami narażenia lub przeprowadzić własną ocenę bezpieczeństwa chemicznego i (jeżeli tonaż zubożonego uranu ≥ 1 tona/r) powiadomić o tym Agencję.
 • Wdrożenie RMM określonych w karcie charakterystyki dla niebezpiecznych substancji i mieszanin, które mają zastosowanie, gdy są włączone do wyrobów.
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka i zmniejszenie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek czynnika chemicznego występującego w miejscu pracy (dyrektywa 98/24/WE dotycząca czynników chemicznych w miejscu pracy).
 • Odpowiadanie na wszelkie decyzje wymagające dalszych informacji w wyniku procesu ewaluacji (dotyczy jedynie zarejestrowanych substancji).
 • Przestrzeganie wszelkich ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji i mieszanin, zgodnie z załącznikiem XVII.
 • Stosowanie substancji dopuszczonych do włączenia do wyrobów zgodnie z zezwoleniem lub ubieganie się o zezwolenie na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV.

Importerzy artykułów

 • W pewnych okolicznościach należy zarejestrować substancje w wyrobach (wielkość obrotu> 1 tona/r na producenta).
 • W razie potrzeby należy dostosować się do wykazu klasyfikacji i oznakowanie, obowiązku rejestracji wstępnej i badań.
 • Przechowywanie aktualizowanych informacji dostarczonych w rejestracji.
 • W pewnych okolicznościach należy zgłaszać substancje w wyrobach (wielkość obrotu większa niż 1 tona na importera).
 • Odpowiadanie na wszelkie decyzje wymagające dalszych informacji w wyniku procesu ewaluacji (dotyczy jedynie zarejestrowanych substancji).
 • Przestrzeganie wszelkich ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji i mieszanin, zgodnie z załącznikiem XVII.
 • Składanie wniosku o zezwolenie na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV.

Dalsi użytkownicy

 • Sprawdzenie czy substancja jest umieszczona na liście wstępnie zarejestrowanych substancji opublikowanych przez Agencję. Jeśli nie, a jest to wskazane, poproś Agencję o dodanie substancji do listy.
 • W przypadku posiadania odpowiednich danych postępowanie jak właściciel danych na forach wymiany informacji o substancjach (SIEF).
 • Wdrażanie środków kontroli ryzyka określonych w karcie charakterystyki.
 • Po otrzymaniu karty charakterystyki z załącznikiem scenariuszy narażenia:
  • Jeżeli wykorzystanie zubożonego uranu jest objęte scenariuszem narażenia, należy wprowadzić środki zarządzania ryzykiem określone w załącznikach ze scenariuszem narażenia do karty charakterystyki; lub
  • Jeżeli użycie zubożonego uranu nie jest objęte załącznikiem do karty charakterystyki, należy poinformować dostawcę o tym zastosowaniu (tj.wykorzystywać znane informacje w celu uczynienia go zastosowaniem zidentyfikowanym) i czekać na nową kartę charakterystyki ze zaktualizowanymi scenariuszami narażenia lub przeprowadzić własną ocenę bezpieczeństwa chemicznego i (jeżeli tonaż zubożonego uranu ≥ 1 tona/r) powiadomić o tym Agencję.
 • Sporządzić i dostarczyć karty charakterystyki i zalecić w nich odpowiednie środki kontroli ryzyka oraz załączyć dokument(-y) ze scenariuszami narażenia w celu dalszego wykorzystania.
 • Przygotowywać i dostarczać informacje o substancjach niesklasyfikowanych, zgodnie z wymogami art. 32, dalszym użytkownikom i dystrybutorom.
 • Przekazywać nowe informacje bezpośrednio swoim dostawcom w związku z niebezpieczeństwem związanym z substancją i informacje, które mogą zakwestionować metody zarządzania ryzykiem (RMM) określone w karcie charakterystyki dla zidentyfikowanych zastosowań.
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka i zmniejszenie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek czynnika chemicznego występującego w miejscu pracy (dyrektywa 98/24/WE dotycząca czynników chemicznych w miejscu pracy).
 • Odpowiadać na wszelkie decyzje wymagające dalszych informacji w wyniku oceny propozycji przeprowadzenia badań w raportach dalszych użytkowników.
 • Przestrzeganie wszelkich ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji i mieszanin, zgodnie z załącznikiem XVII.
 • Stosować dozwolone substancje zgodnie z zezwoleniem (te informacje należy znaleźć w karcie charakterystyki dostawcy) lub wystąpić o zezwolenie na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV.
 • Powiadamianie o stosowaniu w Agencji dozwolonej substancji.