Warunki | Avery Dennison | LPM

Warunki

 

Ameryka Północna

STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

ETYKIETA WRAŻLIWA NA NACISK I PRODUKTY RAPID ROLL®

Niniejsze Standardowe Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży i umów etykiet wrażliwych na nacisk i produktów Rapid-Roll („Produkty”) pomiędzy północnoamerykańskim oddziałem Label and Graphic Materials Avery Dennison Corporation („Sprzedający”) a klientem („Nabywca”).

1. CENA I PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny, o ile nie zaznaczono inaczej w tym dokumencie, to ceny F.O.B. w miejscu załadowania i nie obejmują żadnych obecnych ani przyszłych podatków federalnych, stanowych, lokalnych ani innych podatków mających zastosowanie do sprzedaży produktów wymienionych w niniejszym dokumencie. Wszelkie takie podatki zostaną doliczone do ceny i zapłacone przez NABYWCĘ, chyba że NABYWCA dostarczy Avery Dennison Corporation (AVERY DENNISON) z ważnym certyfikatem zwolnienia akceptowanym przez AVERY DENNISON i odpowiednie organy podatkowe. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia; jednakże ceny są cenami zawartymi w odpowiednim Cenniku AVERY DENNISON obejmującym zamówione produkty i obowiązującym w dniu „Data wysyłki” odnotowanym na zamówieniu AVERY DENNISON. Zamówienia wzywające do przyszłej dostawy będą rozliczane według cen obowiązujących w dniu wysyłki. Przesyłki, które wynoszą +/- 10% faktycznej ilości zamówionej, są uważane za realizację zamówienia; a NABYWCA rozlicza się tylko za faktycznie dostarczoną ilość plus, w stosownych przypadkach, stratę wykończeniową.

Kwota faktury netto będzie płatna w całości w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia faktury. Dostępny jest rabat w wysokoąci jednego procenta, jeśli płatność wpłynie w ciągu dziesięciu dni od daty wystawienia faktury. Kwoty, które nie zostały zapłacone w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia faktury, będą podlegać opłacie za opóźnienie w wysokości 1,0% miesięcznie od niezapłaconego salda, która będzie uwzględniana na fakturze za każdy miesiąc, aż do momentu zapłaty. Nałożenie takiej opłaty nie ma na celu dorozumienia i wyrażenia zgody, przyzwolenia lub innego rodzaju pozwolenia, wyrażonego lub dorozumianego, ze strony AVERY DENNISON, aby opóźniać lub w inny sposób wstrzymać pobieranie takich kwot w wymaganym terminie. Wręcz przeciwnie, AVERY DENNISON oczekuje płatności przed datą płatności każdej faktury i zamierza podjąć wszelkie niezbędne i wykonalne działania w celu wyegzekwowania terminowej płatności. NABYWCA potwierdza, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że kosztowna byłaby próba ustalenia rzeczywistych szkód poniesionych przez AVERY DENNISON w wyniku domyślnej płatności z dowolnego konta indywidualnego oraz że opłata w wysokości 1,0% miesięcznie, o której mowa powyżej, stanowi uzasadnioną próbę ustalenia minimalnej, prawdopodobnej straty AVEN DENNISON wynikającej z zaległości płatniczych, oraz że taka opłata ma uzasadniony związek z taką stratą i że dopłata jest rozsądna pod względem kwoty. Jest to wyraźnie przewidziane przez AVERY DENNISON i NABYWCĘ, że ten przepis dotyczący opłat za zwłokę stanowi ważną, wiążącą i możliwą do wyegzekwowania umowę dotyczącą zapłaty kary umownej zgodnie z art. 1671 (b) Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego oraz § 2718 (1) Kalifornijskiego Kodeksu Handlowego. Jeżeli w opinii AVERY DENNISON, kondycja finansowa NABYWCY nie usprawiedliwia kontynuacji produkcji lub wysyłki na określonych warunkach płatności, AVERY DENNISON może wymagać płatności z góry. Niedokonanie przez NABYWCĘ zapłaty dowolnej faktury AVERY DENNISON w terminie jej wymagalności powoduje, że wszystkie kolejne faktury są natychmiast należne i płatne niezależnie od warunków, a AVERY DENNISON może wstrzymać kolejne dostawy do momentu uregulowania pełnego rachunku.

2. PRZYJĘCIE

Zamówienie złożone po raz pierwszy i zaakceptowane przez AVERY DENNISON (wszystkie zamówienia wymagają akceptacji przez biuro główne AVERY DENNISON) może zostać anulowane wyłącznie za zgodą AVERY DENNISON i na warunkach, które zabezpieczą AVERY DENNISON przed stratą.

3. TYTUŁ I RYZYKO STRATY

Tytuł i ryzyko straty wszystkich zakupionych produktów przechodzi na NABYWCĘ po ich dostarczeniu przez AVERY DENNISON do przewoźnika, bez względu na podane warunki przewozu lub sposób uiszczenia opłat transportowych.

4. OPŁATY WYSYŁKI I TRANSPORTU

AVERY DENNISON zastrzega sobie prawo do określenia tras przesyłek. AVERY DENNISON podejmie próbę wysyłki w terminie określonym w Zamówieniu AVERY DENNISON, jeśli jest on wskazany, a jeśli nie, to w rozsądnym czasie; a NABYWCA przyjmuje do wiadomości, że nie może składać reklamacji dotyczących opóźnień w wysyłce, kiedy NABYWCA zaakceptuje produkty. O ile nie zostało to określone w zleceniu sprzedaży AVERY DENNISON, koszty transportu są opłacane z góry i rozliczane.

5. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Produkty AVERY DENNISON są wytwarzane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami ustawy o właściwych standardach zatrudniania Fair Labor Standards Act, z obowiązującymi zmianami. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, normalne tolerancje w specyfikacjach nie mogą powodować odrzucenia produktów.

6. ZWROTY

Produkty sprzedawane przez AVERY DENNISON są odpowiednie tylko zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji. Przed zwróceniem jakiegokolwiek produktu NABYWCA musi on uzyskać pisemne upoważnienie i instrukcje AVERY DENNISON.

7. OGRANICZONA GWARANCJA.

Wszystkie deklaracje, informacje techniczne oraz zalecenia dotyczące produktów sprzedanych lub próbek dostarczonych przez firmę AVERY DENNISON oparto na testach uznawanych za wiarygodne, jednak nie stanowią one gwarancji ani rękojmi. Wszystkie produkty są sprzedawane a próbki produktów dostarczane przez AVERY DENNISON z założeniem, że NABYWCA indywidualnie zdecydował o tym, czy dane produkty są odpowiednie do konkretnych zastosowań. AVERY DENNISON gwarantuje, że produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych. W przypadku niespełnienia warunków niniejszej gwarancji w ciągu jednego roku* od pierwotnej daty wysyłki, AVERY DENNSION, po powiadomieniu o tym i potwierdzeniu, że produkty były przechowywane i stosowane zgodnie ze standardami AVERY DENNISON, dokonuje korektę takich wad poprzez odpowiednią naprawę lub wymianę produktów bez opłat w zakładzie AVERY DENNISON lub w miejscu ich produkcji (zgodnie z decyzją AVERY DENNISON); pod warunkiem jednak, że jeśli AVERY DENNISON stwierdzi, że naprawa lub wymiana nie jest praktyczna z handlowego punktu widzenia, AVERY DENNSION wyda kredyt na rzecz NABYWCY w wysokości nieprzekraczającej ceny zakupu wadliwych produktów.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE, W TYM, LECZ NIE TYLKO, JAKIEKOLWIEK DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYCIA I/LUB NIENARUSZANIA PRAW. KAŻDE UCHYLENIE, ZMIANA, DODATKI LUB MODYFIKACJE POWYŻSZYCH WARUNKÓW NWYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ I PODPISU RĘCZNEGO PRACOWNIKA AVERY DENNISON.

* Lub okres podany na arkuszu specyfikacji konkretnego produktu, jeśli taki istnieje, a jeśli nie, to na podstawie literatury dotyczącej informacji specyficznych w czasie wysyłki.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

jW ŻADNYM WYPADKU FIRMA DENNISON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, W TYM MIĘDZY INNYMI, UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ WYKORZYSTANIA LUB PRODUKCJI LUB UTRATĘ KAPITAŁU. ŚRODKI ZARADCZE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ WYŁĄCZNE I CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU JAKIEKOLWIEK ZAMÓWIENIA LUB WSZELKICH DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM DOKONYWANIEM DZIAŁANIA LUB NARUSZENIA W ZWIĄZKU Z PRODUKCJĄ, SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, ODESŁANIEM, INSTALACJĄ LUB WYKORZYSTANIEM WSZELKICH PRODUKTÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, ZANIEDBANIEM, NIEDOZWOLONYM KORZYSTANIEM LUB W WYNIKU JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI LUB INACZEJ NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU PRODUKTÓW, NA KTÓRYCH OPARTA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

9. CESJA

Jakiekolwiek cesje niniejszej umowy lub jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody AVERY DENNISON, będą nieważne.

10. ODSTĄPIENIE

Nienaleganie przez AVERY DENNISON na rygorystyczne spełnienie któregokolwiek z warunków niniejszej umowy, niewykonanie lub opóźnienie w egzekwowaniu jakichkolwiek praw lub środków zaradczych przewidzianych w niniejszym dokumencie lub na mocy prawa lub prawidłowym powiadomieniu NABYWCY w przypadku naruszenia lub akceptacja płatności za jakiekolwiek produkty przedstawione poniżej nie będą uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa AVERY DENNISON do nalegania na rygorystyczne wykonywanie niniejszej umowy lub jakiekolwiek z jej praw lub środków zaradczych, ani też do jakichkolwiek praw wobec późniejszego niewywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani żadne wypowiedzenie niniejszej umowy nie będzie traktowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek warunków niniejszego dokumentu.

11. SIŁA WYŻSZA

AVERY DENNISON nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia, zmiany w harmonogramie przesyłek lub niedostarczenie spowodowane przez wypadek, pożar, strajk, zamieszki, niepokoje społeczne, rozruchy, wojnę, elementy środowiska, embargo, awarię przewoźnika, niezdolność do uzyskania środki transportu, wymogi rządowe, działania siły wyższej lub wroga publicznego, wcześniejsze zamówienia od innych osób lub ograniczenia dotyczące produktów AVERY DENNISON lub ich dostawców lub działania marketingowe lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lub zdarzenia pozostającego poza kontrolą AVERY DENNISON.

12. WYBÓR PRAWA

Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Ohio.

13. CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsze warunki stanowią całość umowy i porozumienia między stronami, mają stanowić pełne i wyłączne oświadczenie dotyczące warunków umowy odnośnie do produktów określonych w Umowie sprzedaży AVERY DENNISON między stronami i zastępować wszelkie wcześniejsze lub dodatkowe uzgodnienia lub porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy. NABYWCA przyjmuje do wiadomości, że AVERY DENNISON nie złożył żadnych oświadczeń NABYWCY innych niż te, które zostały wyraźnie wymienione lub zawarte w niniejszym dokumencie. Każdy ustęp i postanowienie niniejszego Regulaminu są rozdzielne i jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. 

 

AVERY DENNISON CORPORATION

LABEL AND GRAPHIC MATERIALS NORTH AMERICA

8080 Norton Parkway, Mentor, Ohio 44060

800-944-8511