Informacja prawna Fasson®

 

Dostęp do witryny

Uzyskując dostęp do tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków użytkowania, które nie mają charakteru komercyjnego i zależą od Twojej akceptacji.

Informacja o znakach towarowych

Avery, Avery Dennison, Fasson i wszystkie inne powiązane marki i nazwy produktów, m.in. Avloy, Crystal FasClear, EXACT, FasClear, LaserCode, PRIMAX, Trans-Therm, Rapid-Roll, Designer White, Integrity, Dura-Laz, FlexPak, GlassFlex i Clarus są znakami towarowymi firmy Avery Dennison Corporation. Nie wydaje się ani nie sugeruje się żadnej licencji na używanie lub reprodukcję żadnego z tych znaków handlowych lub innych znaków towarowych Avery Dennison. Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli.

Zastrzeżenie

Nic w witrynie internetowej Avery Dennison nie może być uznane za przekazujące jakąkolwiek licencję lub prawo wynikające z jakichkolwiek praw Avery Dennison lub jakichkolwiek osób trzecich, niezależnie od tego, czy wynika to z uniemożliwienia zaprzeczenia prawdziwości oświadczenia, implikacji, czy w inny sposób.

Mimo że informacje są udostępniane na tym serwerze każdemu, zachowujemy prawa autorskie do wszystkich tekstów i obrazów graficznych. Oznacza to, że nie wolno rozprowadzać tekstu ani grafiki do innych osób bez wyraźnej pisemnej zgody Avery Dennison; modyfikować lub ponownie wykorzystywać tekstu lub grafiki dla innych bez wyraźnej pisemnej zgody Avery Dennison; modyfikować lub ponownie używać tekstu lub grafiki w tym systemie. Możesz wydrukować kopie informacji na własny użytek; przechowywać pliki na własnym komputerze wyłącznie do użytku osobistego; i odnosić się do dokumentów hipertekstowych na tym serwerze z własnych dokumentów.

Avery Dennison zastrzega sobie również wszelkie inne prawa, w tym prawo do wprowadzania zmian lub poprawek w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zabronione jest publikowanie lub przesyłanie materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, podżegających, pornograficznych, budzących kontrowersje lub bluźnierczych oraz materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowania, które byłoby uznane za przestępstwo, skutkującego odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszającego jakiekolwiek przepisy. Avery Dennison współpracuje z organami ścigania i wykonuje nakazy sądowe z żądaniem lub egzekwowaniem od Avery Dennison ujawnienia tożsamości lub pomocy w identyfikacji lub zlokalizowaniu osób zamieszczających takie informacje lub materiały. Avery Dennison nie zobowiązuje się do aktualizacji informacji podanych w niniejszym dokumencie.

Informacje, tekst, grafiki i łącza zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane przez Avery Dennison lub usługodawców zewnętrznych jako udogodnienie dla klientów. Ta witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn. Łącza są zamieszczane tylko dla wygody użytkownika. Avery Dennison nie ma kontroli nad treściami zewnętrznymi, które nie należą do Avery Dennison Corporation („witryny osób trzecich”) i nie odpowiada za nie. Linki do witryn stron trzecich nie stanowią sponsorowania, popierania ani zatwierdzania tych witryn ani treści na tych stronach. Ta strona internetowa może zawierać treści nie generowane przez Avery Dennison. Avery Dennison nie ponosi odpowiedzialności za treści osób trzecich.

Nazwa Avery Dennison Corporation lub logo Avery Dennison nie może być używane w reklamie lub materiale promocyjnym dotyczącym rozpowszechniania informacji w tej witrynie internetowej lub na jakimkolwiek innym serwerze lub witrynach „łączonych na gorąco” bez wcześniejszego specjalnego pisemnego pozwolenia. Avery Dennison i jej zewnętrzni dostawcy usług nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień co do dokładności, aktualności, kompletności lub przydatności informacji podanych w niniejszym dokumencie i nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji w jakimkolwiek celu. Jest ona dostarczana „tak jak jest” bez wyraźnej lub dorozumianej gwarancji.

Materiały zamieszczone na tej stronie są chronione prawem, w tym między innymi prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i umowami międzynarodowymi. Ta strona jest kontrolowana i obsługiwana przez Avery Dennison z jej biur w stanie Ohio w USA. Avery Dennison nie gwarantuje, że materiały na stronie są odpowiednie lub dostępne do użycia w innych lokalizacjach. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do tej witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, o ile występują i w obowiązującym zakresie.

Nie należy wykorzystywać informacji zawartych na tej stronie do jakichkolwiek formalnych analiz lub szacunków.

AVERY DENNISON WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB INNYCH WITRYNACH „POŁĄCZONYCH NA GORĄCO” Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ, W TYM WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU AVERY DENNISON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY LUB KARNE ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z UTRATY WYKORZYSTANIA, DANYCH, SPRZEDAŻY LUB ZYSKÓW, W ZWIĄZKU Z UMOWĄ, ZANIEDBANIEM LUB INNYM DELIKTOWYM DZIAŁANIEM, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU, UŻYTKOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM, NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA, DOKŁADNOŚCIĄ LUB PRZYDATNOŚCIĄ LUB FUNKCJONOWANIEM TYCH INFORMACJI. WSZELKIE ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ PODLEGAJĄ PRZEPISOM STANU OHIO.