• Przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju

    Prawodawstwo wspierające zrównoważone opakowania

W skali globalnej prawo dotyczące etykiet i opakowań kładzie dużo większy nacisk na zrównoważony rozwój niż kiedykolwiek przedtem. Aby zachować miejsce na półce, trzeba być na bieżąco i działać w zgodzie z przepisami.

 

 

Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład to nowy program Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego wzrostu. Celem jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Jednym z głównych filarów Zielonego Ładu jest nowy plan działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, który obejmuje inicjatywy, dotyczące całego cyklu życia produktów. Plan uwzględnia projektowanie produktów, procesy gospodarki obiegowej i zrównoważoną konsumpcję, a jego celem jest zapewnienie, by wykorzystywane zasoby krążyły w obiegu gospodarczym na terenie UE możliwie jak najdłużej.

Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów (WFD)

WFD to środek ochrony środowiska, który stanowi o tym, w jaki sposób należy zarządzać odpadami na terenie UE. Ma on na celu ograniczenie wpływu odpadów na środowisko i zachęcenie do wydajnego korzystania z zasobów poprzez ich ponowne wykorzystywanie, recykling oraz inne formy odzysku.

Dyrektywa dotycząca wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych  (SUP)

W maju 2018 roku Komisja Europejska przyjęła nowe zasady,  dotyczące 10 wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, często znajdowanych na plażach i w morzach europejskich. Dyrektywa przewiduje znaczące zmniejszenie krajowej konsumpcji plastikowych pojemników na żywność, plastikowych opakowań i owijek oraz pojemników na napoje. Określa nowe wymagania dotyczące projektowania produktów, takie jak przymocowanie zakrętek i wieczek do pojemników na napoje oraz wyznacza jako cel 90% poziom zbiórki plastikowych butelek. Producenci są zobowiązani do udziału w podnoszeniu świadomości konsumentów, sprzątaniu, zbieraniu i przetwarzaniu odpadów.

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD)

PPWD jest unijnym środkiem harmonizacyjnym, który ustanawia wspólne zasady, umożliwiające swobodny handel opakowaniami i towarami opakowanymi w całej UE. Celem jest pomoc w usuwaniu przeszkód w handlu i ograniczenie wpływu opakowań na środowisko. Dyrektywa określa niezbędne wymogi dotyczące projektowania, które opakowania muszą spełnić, aby mieć zagwarantowany swobodny przepływ. Dyrektywa definiuje również ilość wykorzystywanych opakowań, które muszą być poddawane recyklingowi lub być odzyskiwane w inny sposób we wszystkich krajach członkowskich. Różnice krajowe w transpozycji przepisów doprowadziły do zróżnicowania sposobów wdrażania PPWD. W rezultacie między 28 krajami UE istnieją obecnie duże różnice w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi.